Menu

Privacy verklaring

BoasPhoto.nl, gevestigd aan Frobellaan 42 3706 TH Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zeistinbeeld.nl
Zeistinbeeld.nl is onderdeel van BoasPhoto.nl. BoasPhoto.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van ZeistinBeeld.nl. Deze privacyverklaring is onverkort van toepassing op ZeistinBeeld.nl

Contactgegevens:
https://www.boasphoto.nl
Frobellaan 42
3706 TH Zeist
+31654912594

Persoonsgegevens die wij verwerken:
BoasPhoto.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telecomgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • BTWnummer

Met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BoasPhoto.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden.

De grondslag voor de verwerking van hiervoor genoemde persoonsgegevens is de dienstverleningsovereenkomst tussen BoasPhoto.nl en de opdrachtgever.

Wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken
BoasPhoto.nl verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BoasPhoto.nl) tussen zit. BoasPhoto.nl gebruikt computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BoasPhoto.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen na afronding traject voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) Klanten  > Dossiers  > Bewaartermijn > 5 jaar  (NAW, contact, telecom, geslacht, geb.datum, BTWnr)   

(Categorie) Financieel > Factuurgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar (conform wettelijke eis)

Persoonsgegevens die wij delen met derden
BoasPhoto.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, met jouw goedkeuring of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens die jij wilt inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BoasPhoto.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Boasphoto.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
BoasPhoto.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Tip de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BoasPhoto.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen afgeschermd via password/username, virusscanner en een back-up om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@Boasphoto.nl.

Aansprakelijkheid
BoasPhoto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Toestemming
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt en/of een opdracht verleent, geeft aan dat hij/zij akkoord gaat om zijn/haar gegevens op te slaan op de manier hierboven aangegeven en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht
BoasPhoto.nl maakt regelmatig portretten van mensen. Deze foto’s vallen onder het portretrecht en niet onder de privacywetgeving. Opdrachtgevers worden geadviseerd om in hun arbeidscontracten en regelementen op te nemen, dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

5 juni 2018

 

“De camera laat je vergeten dat je er bent. Niet alsof je je verstopt, maar je vergeet jezelf, je kijkt gewoon zo veel.”

- Annie Leibovitz -
fotograaf